Наукова робота

Основні результати наукової та науково-технічної діяльності кафедри обліку у виробничій сфері за 2016 рік

Протягом 2016 року кафедра обліку у виробничій сфері досягла певних успіхів у науковій діяльності. Основні показники роботи в цій сфері відображені в додатках 1-5.

У 2016 році на кафедрі працювало 22 особи на постійній основі, з них 2 доктори економічних наук, 20 кандидатів економічних наук. Науково-дослідні роботи виконували усі 22 особи.

Кафедра бере участь у підготовці наукових кадрів. Зокрема, у 2016 р. тут навчалося 15 аспірантів (в тому числі 10 аспірантів з відривом від виробництва) та 1 докторант.

Професорсько-викладацький персонал кафедри та аспіранти опублікували за звітний 2016 рік 83 наукових праці загальним обсягом 223,485 друкованих аркуші, в тому числі, 1 підручник, 6 навчальних посібників, 4 – рекомендованих Вченою радою ТНЕУ та 2 – з грифом МОН України, 1 колективна монографія в рамках виконання фундаментальної держбюджетної теми, дві – присвячені історії становлення факультету обліку і аудиту. У фахових виданнях видрукувана 21 наукова стаття обсягом 14,1 друкованих аркуша, в тому числі 3 (1,95 д.а.) статті у міжнародних науково-метричних базах даних та 5 (2,55 д.а.) наукових праць у зарубіжних виданнях.

У 16 наукових конференціях інших ВНЗ взяли участь 18 викладачів кафедри, які там зробили 18 доповідей.

Викладачі кафедри в 2016 р. брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях у містах: Прага (Чехія), Кошице (Словаччина), Тбілісі (Грузія), Кривий Ріг, Миколаїв, Тернопіль, Львів, Київ, Чернівці, Чернігів, Черкаси, Запоріжжя, Хмельницький, Одеса, Запоріжжя та виступили там з доповідями й повідомленнями.

У 2016 році відбулися захисти двох кандидатських дисертацій аспірантів кафедри (Танасієва М. М., Монастирська Т. Б.) та докторської дисертації Любенка А. М.

Протягом 2016 року д.е.н., професор Задорожний З. В. та д.е.н., професор Крупка Я. Д. виступали опонентами на захистах докторських дисертацій, які проходили на засіданнях спеціалізованих вчених рад Київського національного економічного університету, Одеського національного економічного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Задорожний З. В. є головою, а Омецінська І. Я. – вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного економічного університету. Крупка Я. Д. є членом спеціалізованих вчених рад Тернопільського національного економічного університету та Львівського торгівельно-економічного університету.

Професор кафедри Задорожний З. В. є членом Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України та Методологічної ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Ним надані пропозиції щодо удосконалення Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі економіки, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі економіки.

11 травня 2016 року працівниками кафедри разом з іншими обліковими кафедрами факультету обліку та аудиту проведено ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», в якій взяло участь 234 особи, в тому числі іногородніх – 150 осіб (серед них іноземних – 10 осіб).

11-13 травня 2016 року працівниками кафедри разом з іншими обліковими кафедрами ТНЕУ проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. В олімпіаді взяли участь студенти з 72 провідних вищих навчальних закладів України (133 учасника).

У 2016 році на кафедрі проведено 6 наукових семінарів.

Викладачі кафедри у 2016 р. працювали над фундаментальною держбюджетною темою: «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в глобальному інформаційному суспільстві» (номер державної реєстрації: 0114U001087, науковий керівник: д.е.н., професор Задорожний З.-М. В.). Виконавцями є професор кафедри (Задорожний З.В.) та 12 викладачів та аспірантів кафедри.

Пройшов успішно експертизу проект на виконання фундаментальної держбюджетної теми «Концепція розвитку управлінського обліку у транснаціональних компаніях», який буде виконуватися у 2017-2019 роках (науковий керівник Задорожний З. В.).

Крім того, працівники та аспіранти кафедри у 2016 році працювали над виконанням госпдоговірних тем:

   • Використання теорії ігор для оцінки аудиторського ризику. (Науковий керівник: Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, доктор економічних наук, професор). Договір № ОВС-34-2016 на створення (передачу) науково-технічної продукції з Пронтек Інк. (США) від 11.04.2016 р. Термін виконання: 04.2016р. –15.09.2016р. Обсяг фінансування на 2016 рік – 17 585 грн.
   • Трансформація фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів. (Науковий керівник: Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, доктор економічних наук, професор). Договір № ОВС-67-2016 на виконання робіт з професійних послуг з ПП «Цілковита безпека» від 03. 10. 2016 р. Термін виконання: 03.10.2016р.– 31.12.2016 р. Обсяг фінансування на 2016 рік – 10 500 грн.
   • Формування системи антикризового управління житловим господарством міста:інституційне та інформаційно-облікове забезпечення. Державний реєстраційний номер: 0115U007205. (Науковий керівник: Монастирський Григорій Леонардович, доктор економічних наук, професор). Договір № МПУ-ОВС-52-2015 на створення (передачу) науково-технічної продукції з ТзОВ «ОЛГІС» від 26. 11. 2015 р.; Додаткова угода № 2 від  05.2016 р. Термін виконання: 10.12.2015р.– 31.12.2016р. Обсяг фінансування на 2016 рік – 10 915 грн.

Результати проведеної роботи впроваджені у виробництво та навчальний процес.

У 2016 р. професорсько-викладацький склад кафедри працював над науково-дослідною темою «Дослідження та гармонізація системи бухгалтерського обліку і контролю як інформаційного ресурсу для менеджменту» (державний реєстраційний номер 0111U010354, науковий керівник – д. е. н., професор Задорожний З. В.), яка виконувалася в межах другої половини робочого дня. Результати НДР професорсько-викладацького складу кафедри впроваджуються в навчальний процес.

Ключовим елементом наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри є залучення до наукової роботи студентів. Ознайомлення студентів із сучасними досягненнями наукової думки, інструментарієм сучасних наукових досліджень за напрямами діяльності кафедри відбувається в навчальний та в позанавчальний час через різні форми.

Викладання і дослідницька робота на кафедрі завжди були нероздільні. Навчання тут відповідає потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні. Цей принцип протягом усієї історії кафедри був і залишається основоположним.

За звітній період студентською науковою роботою охоплено 156 студентів третього – п’ятого курсів. Керівництво студентською науковою роботою здійснюють в. о. завідувача кафедри доц. Н. В. Починок, проф. З.В. Задорожний, проф. Я. Д. Крупка, проф. Г. П. Журавель та інші члени кафедри.

Основна студентська наукова тематика така:

   • облік інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств;
   • особливості обліку логістичних витрат підприємства;
   • проблеми формування інформаційних ресурсів для менеджменту;
   • формування системи управлінського обліку в Україні;
   • актуальні питання обліку операцій в іноземній валюті;
   • проблеми відображення об’єктів господарської діяльності в системі обліку;
   • проблеми інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;
   • проблеми управління виробничими запасами;
   • проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти;
   • особливості обліку витрат основної діяльності: управлінський аспект.

При кафедрі функціонує Студентський науковий центр (СНЦ), який займається проблемами розвитку системи обліку в Україні. Починаючи з 2015/2016 н. р. керівництво науковим центром здійснюється к.е.н., старшим викладачем Дерій М. В.

До здобутків студентської наукової роботи та СНЦ належать перемоги на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах:

– переможцем II етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» у 2016 році стала студентка 5 курсу Кізюк Надія.

– призове ІІ місце студентка 5 курсу Кізюк Надія зайняла і у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Облік і аудит».

Студентами-членами Студентського наукового центру за 2016 р. випущено 2 номери друкованої газети «Вісник СНЦ» (редактор – ст. гр. ОП-42 Кошмак Ірина), в яких інформується про діяльність СНЦ та розглядаються проблеми ведення обліку на вітчизняних підприємствах.

Інформація про діяльність СНЦ, зокрема, про організацію, проведення та участь у наукових заходах регулярно висвітлюється на Інтернет-сторінці СНЦ (http://tneu-snc.blogspot.com).

На засіданнях СНЦ заслуховувалася та аналізувалася інформація про нормативні зміни в складанні фінансової звітності, а також цікаві повідомлення про порівняння українських та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, підготовлені студентами-членами гуртка.

У 2016 р. році Студентським науковим центром кафедри обліку у виробничій сфері спільно з професорсько-викладацьким складом було організовано та взято участь у таких науково-практичних заходах:

   • 25 лютого 2016 року за сприяння декана факультету обліку і аудиту, кандидата економічних наук, доцента Панасюк В. М. та заступника начальника управління освіти і науки з наукової роботи Тернопільської міської ради Гайди Н. В., студенти кафедри обліку у виробничій сфері факультету обліку і аудиту провели семінар спільно із учнями та вчителями Тернопільських загальноосвітніх шкіл на тему: «Соціально-економічні перспективи розвитку вітчизняної економіки та бухгалтерського обліку».
   • Участь у XIІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економічний і соціальний розвиток Українив ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» (м. Тернопіль) – березень 2016 р;
   • 22 березня 2016 року в читальному залі бібліотеки ТНЕУ відбувся науковий семінар Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері на тему «Облік та його роль в розвитку глобалізаційних економічних процесів». Співорганізаторами заходу були к.е.н., доцент, декан факультету обліку і аудиту Панасюк Валентина Миколаївна та заступник начальника управління освіти і науки з наукової роботи Гайда Наталія Володимирівна. В семінарі взяли участь представники деканату та професорсько-викладацький склад факультету обліку і аудиту, представники міської ради, студенти ТНЕУ, вчителі та учні Тернопільських загальноосвітніх шкіл № 9, 19, 27.
   • 31 березня 2016 року в рамках Центру практичної бухгалтерії факультету обліку і аудиту ТНЕУ відбувся круглий стіл на тему: «Господарська діяльність підприємств з іноземними інвестиціями: облікові аспекти».
   • 27 травня 2016 р. в бібліотеці ТНЕУ Студентський науковий центр кафедри обліку у виробничій сфері факультету обліку і аудиту провів науково-практичний семінар на тему «Професії бухгалтера у ХХІ столітті: завдання, вимоги, виклики».
   • Організація студентської конференції присвяченої 50-літтю ТНЕУ «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (вересень, 2016 р.)
   • 4 листопада 2016 року о 11.30 год. відбулось засідання наукового круглого столу на тему:«Облік і оподаткування у ХХІ столітті: наука, практика та навчання» в читальному залі наукової бібліотеки ТНЕУ.
   • Другого листопада 2016 року о 17.30 год. в аудиторії 2113з нагоди Міжнародного дня бухгалтера на базі Центру практичної бухгалтерії факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного університету відбувся круглий стіл на тему: «Вітчизняна та міжнародна практика щодо обліку та оподаткування суб’єктів малого бізнесу».
   • 11 листопада 2016 року о 11.30 год. відбувся науковий семінар на тему: «Бухгалтерський облік – це не лише Дебет та Кредит» в читальному залі наукової бібліотеки ТНЕУ.

Учасники Студентського наукового центру проявили себе як здібні молоді науковці. Доказом цього є активна участь у науковому житті університету: організація наукових семінарів, круглих столів, публікація статей, тез доповідей. Найкращі студенти були нагороджені відповідними грамотами та дипломами.

Крім цього на кафедрі функціонують студентські проблемні групи:

   • Облік інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств (керівник -д.е.н., проф., Крупка Я.Д., к.е.н., доц. Мельничук І.В.)
   • Становлення управлінського обліку на підприємствах України (керівник -д.е.н., проф. Задорожний З.В.)
   • Організація обліку на підприємствах України (керівник – к.е.н., доц. Денчук П.Н., к.е.н., доц. Питель С.В.)
   • Облік доходів діяльності підприємства (керівник – к.е.н., доц. Романів Р. В.).
   • Облік витрат операційної діяльності та формування собівартості продукції підприємства (керівник – к.е.н., доц. Фаріон В.Я.)
   • Перспективи розвитку теорії обліку (керівник – к.е.н., доц. Шевчук О. А.)
   • Логістичні системи підприємства (керівник – к.е.н., доц. Муравський В. В.)
   • Облік і аудит матеріальних і трудових ресурсів (керівник – к.е.н., доц. Ґудзь Н.В.)
   • Облік і аудит розрахунків з бюджетом за податками (керівник – к.е.н., доц. Панасюк В.М., к.е.н., доц. Назарова І.Я.)
   • Облік і аудит необоротних активів та витрат на їх поліпшення (керівник -к.е.н., доц. Починок Н. В.)
   • Облік і аудит зобов’язань підприємства (керівник – к.е.н., доц. Омецінська І.Я.).

Кафедрою обліку у виробничій сфері укладено угоди про співпрацю з такими вищими навчальними закладами: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”,  Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України,  Рівненський національний університет водного господарства та природокористування, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Житомирський державний технологічний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Сопотська вища школа (Польща).