Про кафедру

Кафедра обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету засновано у 1969 році, тобто є однією із перших кафедр університету. На той час вона мала назву «кафедра бухгалтерського обліку та аналізу». Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент Геннадій Якович Лебединський.

5 січня 1971 року кафедру розділили на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру економічного аналізу. Керівником кафедри бухгалтерського обліку призначили Антона Степановича Коваля, к.е.н., доцента, який виконував обов’язки завідувача до 18 лютого 1971 року. З цього часу кафедру очолював Іван Олексійович Белебеха, нині д.е.н., професор Харківського технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

3 червня 1973 року відбувся другий поділ кафедри, внаслідок чого утворилися: кафедра бухгалтерського обліку у сільському господарстві та кафедра бухгалтерського обліку у промисловості. Завідувачем кафедри бухгалтерського обліку у промисловості обрали к.е.н., доцента Володимира Петровича Пальчука; у вересні 1979 року кафедру очолив к.е.н., доцент Михайло Степанович Кузів, а через 5 років (у вересні 1984 року) – к.е.н., доцент Михайло Семенович Пушкар, нині д.е.н., професор ТНЕУ.

Навесні 1985 року відбувся третій поділ кафедри. Цього разу виокремилася група викладачів, які викладали облік у капітальному будівництві. Вони створили спеціальну кафедру з назвою «кафедра економіки, обліку і аналізу в будівництві».

На початку 2003 року з ініціативи завідувача кафедри М.С. Пушкаря кафедру перейменували. Їй дали назву «кафедра обліку і контролінгу в промисловості».

28 серпня 2009 року відбулася четверта реорганізація кафедри шляхом об’єднання кафедр обліку в інвестиційній сфері та обліку і контролінгу у промисловості. Новоутворена кафедра отримала назву «обліку у виробничій сфері». Її очолив д.е.н., професор Зеновій Васильович Задорожний. З вересня 2014 р. в.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері стала к.е.н., доцент Євгенія Костянтинівна Ковальчук, а з квітня 2015 р. цю посаду зайняла к.е.н., доцент Наталія Володимирівна Починок.
25 жовтня 2018 року кафедра перейменована у кафедру обліку і оподаткування підприємницької діяльності.
Нині на кафедрі обліку і оподаткування підприємницької діяльності працює 25 осіб (серед них 24 науково-педагогічних працівники, з яких 3 – доктори економічних наук, професори; 1 – кандидат економічних наук, професор; 20 – кандидатів наук; 1 інженер).
Професорсько-викладацький колектив кафедри викладає дисципліни студентам ІІ-V курсів за ступенями вищої освіти «бакалавр», освітня програма “Облік і оподаткування діяльності субєктів господарювання” та «магістр» за освітньо-професійною програмою “Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва», а також для студентів необлікових спеціальностей, які навчаються на інших факультетах ТНЕУ.
При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура.
Метою функціонування кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності є підготовка до практичної діяльності фахівців з обліку та аудиту найвищої кваліфікації магістрів, бакалаврів, а також докторів та кандидатів економічних наук.
З цією метою кафедра виконує наступні основні завдання:
– забезпечує ефективне і якісне навчання студентів, аспірантів та докторантів відповідно до програмам їхньої підготовки;
– здійснює значний обсяг науково-дослідної роботи в процесі виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
– послідовно і цілеспрямовано проводить виховання студентів як майбутніх керівників та провідних фахівців у сфері обліку та аудиту на основі кращих традицій кафедри і понад сорокарічного досвіду спілкування зі студентами та випускниками;
– сприяє працевлаштуванню, здійснює початковий супровід і консультує випускників кафедри з питань методики та організації роботи бухгалтерії, аудиторської фірми.
Професорсько-викладацький колектив кафедри:
Починок Наталія Володимирівна (к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри)
Задорожний Зеновій Васильович (проректор з наукової роботи, д.е.н., професор)
Панасюк Валентина Миколаївна (к.е.н., доцент, декан факультету обліку і аудиту)
Журавель Григорій Павлович (к.е.н., професор)
Крупка Ярослав Дмитрович (д.е.н., професор)
Дерій Василь Антонович (д.е.н., професор)
Богуцька Лілія Тарасівна (к.е.н., доцент)
Гудзь Наталія Василівна (к.е.н., доцент)
Гуменна-Дерій Марія Василівна (к.е.н., старший викладач)
Денчук Павло Никифорович (к.е.н., доцент)
Зарудна Наталія Ярославівна (к.е.н., доцент)
Кундеус Олександр Михайлович (к.е.н., доцент)
Мельничук Інна Василівна (к.е.н., доцент)
Мужевич Наталія Володимирівна (к.е.н., старший викладач)
Муравський Володимир Васильович (к.е.н., доцент)
Назарова Ірина Ярославівна (к.е.н., доцент)
Омецінська Ірина Ярославівна (к.е.н., доцент)
Питель Святослав Васильович (к.е.н., доцент)
Римар Галина Адамівна (к.е.н., старший викладач)
Романів Ростислав Володимирович (к.е.н., доцент)
Фаріон Володимир Ярославович (к.е.н., доцент)
Шевчук Олег Антонович (к.е.н., доцент)
Судин Юлія Анатоліївна (к. е. н., викладач)
Галещук Світлана Михайлівна (к. е. н., викладач)
Друк Лілія Василівна (інженер І категорії)
Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вітчизняних вищих навчальних закладів, зокрема Київського національного економічного університету, Київського національного торгівельно-економічного університету, Національного університету біоресурсів та природокористування, Житомирського державного технологічного університету, Львівської комерційної академії, Полтавського університету споживчої кооперації України, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Крім цього, професорсько-викладацький колектив кафедри тісно співпрацює із науковцями Німеччини, Польщі, Білорусі, Молдови, Словаччини.
За весь період існування кафедри підготовлено для різних видів економічної діяльності понад 4000 фахівців з обліку і аудиту.
Випускники кафедри працюють бухгалтерами на підприємствах, в організаціях, закладах України та за кордоном, директорами аудиторських фірм й аудиторами, працівниками державної контрольно-ревізійної та податкової служб, фінансистами, викладачами.
Стратегія кафедри щодо своїх випускників спрямована на те, щоб у максимально короткі терміни допомогти у працевлаштуванні усім, хто цього потребує. Перевага, насамперед, надається випускникам, які закінчили університет на «відмінно» і «добре», оволоділи комп’ютерними технологіями ведення обліку та аудиту, знають їхню нормативно-правову базу тощо.